Jumat, 14 Agustus 2015

AL-QURAN DAN RAHASIA ANGKA-ANGKA

Ulul 'Azmi Berjumlah Lima Orang Rasul 
Menurut keyakinan kaum Muslimin, bahwa ulul azmi dari kalangan Rasul berjumlah lima orang, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad saw. Dalam Al-Quran, ternyata kata 'azm disebut sebanyak lima kali, sama dengan jumlah Rasul-Rasul-Nya yang termasuk ulul 'azmi, yaitu dalam ayat-ayat berikut :
  1. ..... Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan ('azmi) yang patut diutamakan (Ali Imran: 186).
  2. ..... Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal ('azmi) yang diwajibkan (oleh Allah). (Luqman: 17).
  3. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal ('azmi) yang diutamakan. (Al-Syura: 43).
  4. Maka bersabarlah kamu seperti orang yang mempunyai keteguhan hati (ulul 'azmi) dari rasul-rasul yang telah berlaku dan janganlah kamu meminta disegerakan (azab) bagi mereka . ..... (AI-Ahqaf: 35).
  5. Dan sesungguhnya Kami telah perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa (akan perintah itu), dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat ('azmah) (Taha: 115).


Al-Quran dan Rashia Angka-Angka
Oleh: DR. Abu Zahra an-Najdi

Sponsor link:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar